Online datingtips org Free date and sex chat no reg

Posted by / 28-Aug-2017 14:09

Online datingtips org

Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier. Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom.

Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere. Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende.

Gi aldri tilsagn om journalistiske motytelser for reklame. 2.8 Skjult reklame er uforenlig med god presseskikk.

Kommersielle interesser skal ikke ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon.

Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet.

Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene.

Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker. Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk.

Redaktøren skal verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk.Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre. Integritet og troverdighet 2.1 Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold og avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold, finansiering, presentasjon og publisering.2.2 Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet.Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

online datingtips org-67online datingtips org-69online datingtips org-72

Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. Pressen skal som hovedregel ikke betale kilder og intervjuobjekter for informasjon. Det er uforenlig med god presseskikk å ha betalingsordninger som er egnet til å friste mennesker til uberettiget å trå innenfor andres privatsfære eller gi fra seg personsensitiv informasjon. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende.

One thought on “online datingtips org”